Przejdź do treści

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: I/6/24
 • Zakres działania:
  1.  utrzymania czystości oraz porządku na terenie gminy;
  2. utrzymania oraz zagospodarowanie placów zieleni i zadrzewień;
  3. utrzymania targowiska gminnego;
  4.  gospodarki wodno–ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi;
  5. konserwacji urządzeń melioracyjnych;
  6. zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy;
  7.  leśnictwa i łowiectwa;
  8. ochrony i kształtowania środowiska;
  9. współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz rozwoju rolnictwa;
  10. innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Piotr Bugaj członek
2 Dariusz Janiszewski członek
3 Filip Kopania członek
4 Zbigniew Koziara członek
5 Sebastian Majcher członek