Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gniewoszów

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała nr I/3/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) opiniowanie projektu budżetu gminy;
2) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
3) opiniowanie projektów uchwał;
4) utrzymanie czystości oraz porządku na terenie gminy;
5) utrzymanie oraz zagospodarowanie placów zieleni;
6) gospodarka wodno – ściekowa i gospodarka odpadami komunalnymi;

7) konserwacja urządzeń melioracyjnych;

8) stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie;

9) współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz rozwoju rolnictwa;
10) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności komisji
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Bugaj członek
Dariusz Janiszewski członek
Zbigniew Koziara członek
Czesław Strzelecki członek
Jan Tyburcy członek