Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jan Tyburcy

Jan Tyburcy

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 85, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała nr I/3/18 członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska stała Uchwała nr I/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 6 „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 7 „„Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie” I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca”. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024” I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie”. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem protokołu. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem protokołu. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 06 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem protokołu. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie w sprawie dodania pkt 10 do porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewoszów IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem protokołu. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciemuchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez dodanie pkt 18 w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie" V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
Głosowanie za przyjęciem protokołu. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za