Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jan Tyburcy

Jan Tyburcy

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 85, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała nr I/3/18 członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska stała Uchwała nr I/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 6 „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 7 „„Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie” I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca”. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024” I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie”. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:06:11 Głosowanie za przyjęciem protokołu. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:33:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:37:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:44:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:48:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:51:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:05:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:08:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:12:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:18:08 Głosowanie za przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:21:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 12:07:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 12:43:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:01:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:32:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:35:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:37:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:38:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:45:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:49:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:53:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 12:33:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:41:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:28:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 06 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:40:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:45:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:55:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:08:53 Głosowanie za przyjęciem protokołu. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:07:30 Głosowanie w sprawie dodania pkt 10 do porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 13:00:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewoszów IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:13:52 Głosowanie za przyjęciem protokołu. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:25:52 Głosowanie za przyjęciemuchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:40:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:42:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:46:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:08:29 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez dodanie pkt 18 w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie" V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:08:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:14:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:16:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:19:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:21:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:03:57 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:13:20 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:30:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:41:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:07:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:20:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2018r. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:26:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:32:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:36:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:38:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:49:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:54:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:57:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:58:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:01:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:16:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:18:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu Gniewoszów” VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:21:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:23:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:06:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:20:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:25:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:26:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:29:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:36:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za