Przejdź do treści

Roman Bąk

Zdjęcie: Roman Bąk
Zdjęcie: Roman Bąk

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt roman.bak@gniewoszow.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:16:29 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej (wybór przewodniczącego rady gminy). I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:31:58 Głosowanie za przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego rady gminy I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:39:44 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad nowego pkt 10 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024 2031". I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:40:37 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 11 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIV/319/23 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok". I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:41:14 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 12 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:41:50 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 13 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:42:36 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt 14 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta |Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:43:20 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu nowego pkt 15 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca . I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:13:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca . I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:11:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:09:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 14:04:32 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy Gniewoszów. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:59:30 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIV/319/23 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:48:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024 2031; I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:53:22 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej (wybór wiceprzewodniczących rady gminy). I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:06:47 Głosowanie za przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących rady gminy I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:19:49 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 12:54:02 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:46:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Gniewoszów I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-05-07 13:39:04 Głosowanie za zmianą porządku obrad polegająca na dodaniu nowego punktu 9 w brzmieniu "Podjecie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Gniewoszów". I Sesja Rady Gminy Gniewoszów za
2024-06-20 09:54:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:05:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Gniewoszów z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:22:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:25:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2023r. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:29:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2024-2031. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:34:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIV/319/23 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:37:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Gniewoszów. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:39:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów do składu Zgromadzenia „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej”. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:41:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w trybu konsultacji. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:44:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewoszów. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 10:46:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/43/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże. II SESJA RADY GMINY za
2024-06-20 09:07:47 Głosowanie za przyjęciem protokołu. II SESJA RADY GMINY za