Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Bugaj

Piotr Bugaj

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 57, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała nr I/3/18 członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska stała Uchwała nr I/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 6 „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 7 „„Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie” I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca”. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024” I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie”. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcina Szymona Gaca. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie. I sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:06:11 Głosowanie za przyjęciem protokołu. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:33:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:37:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:44:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:48:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 13:51:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:05:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:08:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:12:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:18:08 Głosowanie za przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-11-28 14:21:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. II sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 12:07:43 Głosowanie za przyjęciem protokołu. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 12:43:53 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do  uchwały budżetowej na 2018r.  Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:01:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:32:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:35:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:37:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:38:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:45:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:49:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:53:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 12:33:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2018-12-19 13:41:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:28:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 06 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:40:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:45:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:55:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:08:53 Głosowanie za przyjęciem protokołu. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 12:07:30 Głosowanie w sprawie dodania pkt 10 do porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-01-30 13:00:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewoszów IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:13:52 Głosowanie za przyjęciem protokołu. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:25:52 Głosowanie za przyjęciemuchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:40:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:42:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:46:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:49:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:52:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Gniewoszów na lata 2019 – 2021” V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:54:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w 2019r.” V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:57:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:59:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:08:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Oleksów - gminy Gniewoszów w celu przeprowadzenia wybory: sołtysów i rad sołeckich. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:10:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:13:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr I/3/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie . V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:08:29 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez dodanie pkt 18 w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie" V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:15:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:13:20 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:30:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:41:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:07:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:20:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2018r. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:26:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:32:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:36:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:38:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:49:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:54:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:57:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:58:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:01:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:16:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:18:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu Gniewoszów” VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:21:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:23:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:06:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:20:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:25:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:26:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:29:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:36:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-26 10:05:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-26 10:09:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-26 10:16:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:12:53 Głosowanie za przyjęciem protokołu. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:30:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:47:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:49:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie . X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:53:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego  wysokość oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasad  przyznawania   dodatku mieszkaniowego X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:56:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gniewoszów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok " X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:10:25 Głosowanie za dodaniem nowego pkt 10a w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:57:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 13:04:48 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:48:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:58:29 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:22:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/19 Rady Gminy w Gniewoszowi z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:20:52 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającego na zmianie kolejności – realizacja pkt 10 przed pkt 6 porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:47:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:49:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2020r. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:50:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2020r. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:53:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Gniewoszów działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:55:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Gminie Gniewoszów XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:56:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 14:00:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 14:13:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 14:16:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 14:19:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie przeciw
2019-11-20 14:22:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 14:25:37 Głosowanie za przyjęciem uchwaływ sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-11-20 13:19:34 głosowanie za przyjęciem protokołu XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:10:32 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:14:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:24:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:25:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:27:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:28:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:05:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:16:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:21:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:27:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:41:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:42:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniewoszów na rok szkolny 2019/2020. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:44:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie przeciw
2019-12-30 10:47:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:50:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:52:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:53:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:55:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:28:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024 XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:34:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:35:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021r. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:40:43 Głosowanie za przyjęcuiem uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2020. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:44:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:48:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały uchwały ustaleni wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:50:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:53:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:11:10 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-03-17 12:10:24 Głosowanie za przyjęciem wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt 4 „Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz bieżąca działalność Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kozienicach”. XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:26:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024 XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:38:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:40:21 Głosowanie za przyjęciem uchwaływ sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:42:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:45:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na czas oznaczony. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:47:01 Głosowanie w sprawie wzoru herbu Gminy Gniewoszów. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:10:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcie protokołu. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:17:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:26:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:49:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:56:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2019r. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:08:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:17:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:19:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:21:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za