Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gniewoszów

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Katarzyna Masłowska

Katarzyna Masłowska

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 10.02.2019

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała nr I/3/18 członek
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji stała Uchwała nr I/3/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-03-13 12:13:52 Głosowanie za przyjęciem protokołu. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:25:52 Głosowanie za przyjęciemuchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:40:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:42:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie wstrzymał się
2019-03-13 12:46:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:49:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:52:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Gniewoszów na lata 2019 – 2021” V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:54:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w 2019r.” V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:57:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:59:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:08:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Oleksów - gminy Gniewoszów w celu przeprowadzenia wybory: sołtysów i rad sołeckich. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:10:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:13:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr I/3/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie . V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 12:08:29 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez dodanie pkt 18 w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie" V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-03-13 13:15:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Konopnickiej w Gniewoszowie V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:08:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:14:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:16:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:19:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:21:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-04-03 12:03:57 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:13:20 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:30:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 12:41:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:07:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:20:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2018r. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:26:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:32:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:36:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:38:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:49:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:54:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:57:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 13:58:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:01:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:16:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:18:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu Gniewoszów” VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:21:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawiewprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 14:23:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-06-17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży. VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:06:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:20:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:25:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:26:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:29:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-05 12:36:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów. VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-26 10:05:09 Głosowanie za przyjęciem protokołu. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-26 10:09:08 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-07-26 10:16:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:12:53 Głosowanie za przyjęciem protokołu. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:30:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:47:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:49:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie . X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:53:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego  wysokość oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasad  przyznawania   dodatku mieszkaniowego X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:56:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gniewoszów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok " X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:10:25 Głosowanie za dodaniem nowego pkt 10a w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-09-27 11:57:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie. X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 13:04:48 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:48:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:58:29 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:22:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/19 Rady Gminy w Gniewoszowi z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-10-28 14:20:52 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającego na zmianie kolejności – realizacja pkt 10 przed pkt 6 porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:10:32 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:14:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:24:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:25:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:27:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-16 10:28:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:05:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:16:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:21:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:27:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:41:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:42:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniewoszów na rok szkolny 2019/2020. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:44:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie przeciw
2019-12-30 10:47:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:50:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:52:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:53:27 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2019-12-30 10:55:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów. XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:07:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcie protokołu. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:26:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024 XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:38:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:40:21 Głosowanie za przyjęciem uchwaływ sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:42:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:45:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na czas oznaczony. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-05-18 11:47:01 Głosowanie w sprawie wzoru herbu Gminy Gniewoszów. XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:10:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcie protokołu. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:17:42 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:26:32 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:49:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 11:56:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2019r. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:08:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:17:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:19:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-06-30 12:21:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-08-27 10:22:01 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-08-27 10:25:28 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów XVIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-08-27 10:27:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021 XVIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-08-27 10:05:29 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. XVIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 09:04:24 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie . XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 09:54:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024. XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 10:01:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 10:03:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r. XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 10:05:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 09:03:13 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt nr 12a w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy Gniewoszów”. XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-10-29 10:07:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy Gniewoszów. XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:06:41 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:11:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:34:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:42:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:44:48 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:48:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:49:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2021 r. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:51:41 Głosowanie za przyjęciem w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2021r. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 12:56:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-11-23 13:01:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjąć stanowiska w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-17 09:12:02 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-17 09:18:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-17 09:23:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:07:05 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:16:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:20:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:27:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:43:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:52:10 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:55:21 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:56:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:58:24 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2021r. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:57:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2021 r. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2020-12-30 10:46:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadania pn. Dotacja na remont dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów. XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:10:34 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:38:26 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024; XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:47:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:48:35 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022r. XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:50:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:51:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:53:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:55:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm!Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”. XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-02-25 10:06:55 Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad pkt 8 lit. e) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:28:46 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:30:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok. XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:15:25 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:11:36 Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad pkt 5 lit. b. „Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021” XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:13:59 Głosowanie za dodaniem do porządku obrad nowego pkt 5 litera "d. „Podjecie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski” XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:14:31 Głosowanie za dodaniem nowego pkt 5 litera "e" Podjecie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia”  XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:35:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-03-30 12:32:45 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski” XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:10:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024; XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:24:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:27:09 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4504W Stary Grudek-Sarnów w m. Kociołek-II etap. Gmina Gniewoszów XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:29:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:32:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:33:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-05-11 13:03:13 Głosowanie za przyjęciem protokołu XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:05:00 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:25:45 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024 XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:32:40 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:36:48 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwał y w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021 XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:38:46 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:35:12 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Sarnów XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-06 10:12:55 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024 XXVIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-06 10:21:44 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; XXVIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-06 10:23:25 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach. XXVIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-08-11 09:03:24 Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad pkt 6 lit. c. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 13:04:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 14:08:47 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów. XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 14:11:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 14:04:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 13:04:55 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 13:03:22 Głosowanie za zmianą porządku obrad polegająca na dodaniu nowego pkt 7 lit. d "Podjecie uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego" XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-09-28 14:12:47 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-10-29 09:35:08 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024. XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-10-29 09:45:36 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-10-29 09:49:36 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-10-29 09:47:27 Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022r. XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-10-29 09:06:27 Głosowanie za przyjęciem protokołu XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-10-29 09:04:02 Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad pkt 4 w brzmieniu : „Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami”. XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:17:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:26:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025. XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:50:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie wstrzymał się
2021-12-30 10:51:39 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:53:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r. XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:54:20 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r., XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:55:30 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2022r. XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:56:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2022r. XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2021-12-30 10:06:10 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-01-28 08:29:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025; XXXIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-01-28 08:38:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przejęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku wiejskim „Mój Rynek” w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej. XXXIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-01-28 08:35:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XXXIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-01-28 08:20:39 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXXIII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:13:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023r. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 10:49:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 10:47:57 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 10:35:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:15:38 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Gniewoszów. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:19:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2022 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:21:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2022r. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 10:06:33 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:23:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2021/2022. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 10:04:54 Głosowanie za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu nowego pkt 8 lit. " i " w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2021/2022". XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:27:17 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 10:05:36 Głosowanie za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu nowego pkt 8 lit. " j " w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-03-25 11:17:22 GŁOSOWANIE PKT 8 LIT F XXXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-04-12 10:06:55 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy XXXV- nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-04-12 10:11:03 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XXXV- nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-05-18 10:24:34 Głosowanie za projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025. XXXVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-05-18 10:34:04 Głosowanie za projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-05-18 10:04:30 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. XXXVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-05-18 10:03:08 Głosowanie za przyjęciem wniosku w sprawie dodania nowego pkt 5 w brzmieniu "Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy” XXXVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 10:39:18 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania . XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 10:49:56 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego. XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 11:05:12 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 11:08:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2021r. XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 11:10:23 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025. XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 11:23:16 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-06-15 10:05:59 Głosowanie za przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy. XXXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-07-20 13:16:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-07-20 13:18:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-07-20 13:02:23 Głosowanie za przyjęciem protokołu XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-07-20 13:19:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2022/2023. XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-09-20 10:27:06 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XXXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-09-20 10:42:02 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 XXXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-09-20 10:59:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-09-20 11:00:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XXXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-10-03 10:02:21 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XL Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-10-03 10:05:28 głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XL Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-10-28 10:04:22 Głosowanie za przyjęciem protokołu XLI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-10-28 10:46:04 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 XLI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-10-28 10:57:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok XLI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-10-28 10:59:13 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy XLI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-21 13:06:41 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-21 13:12:04 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-25 10:19:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-25 10:21:19 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023 r. XLIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-25 10:22:47 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2023 r. XLIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-25 10:27:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów. XLIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-25 10:03:18 Głosowanie za przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Gminy. XLIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-11-21 13:04:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:17:34 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:30:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:35:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031 XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:53:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:54:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2022-2024 XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:56:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028 XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:58:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2023r. XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:06:42 Głosowanie za przyjęciem protokołu XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 13:00:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Odnawialnej pn.: „Klaster Energetyczny Gmin Garbatka-Letnisko i Gniewoszów" XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2022-12-22 12:05:26 Głosowanie za zmianą w porządku obrad polegającą na dodaniu nowego podpunktu – lit. „h” w punkcie 5 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Odnawialnej pn.: „Klaster Energetyczny Gmin Garbatka-Letnisko i Gniewoszów”. XLIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:21:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:23:11 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/256/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023r. XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:05:31 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:03:48 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu nowego podpunktu – lit. „c” w punkcie 6. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/261/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031”. XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:04:40 Głosowanie za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu nowego podpunktu – lit. „d” w punkcie 6. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023r. Nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok”. XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:25:25 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/261/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031 XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-02-01 10:29:40 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023r. Nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok”. XLV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:05:59 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:22:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031 XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:24:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:28:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:28:58 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2024r. XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:30:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2023-2028” XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:31:52 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2023 rok” XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:32:49 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2023r. XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-03-23 10:33:54 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2023. XLVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-04-27 10:02:17 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-04-27 10:13:14 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031 XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-04-27 10:18:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-04-27 10:24:43 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Gniewoszów XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-04-27 10:23:05 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji XLVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-05-19 08:08:06 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031 XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-05-19 08:10:59 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmieniany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-05-19 08:02:55 Głosowanie za przyjęciem protokołu. XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:06:51 Głosowanie za przyjęciem uchwały sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:15:33 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Gniewoszów z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:30:00 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:32:36 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2022r. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:34:44 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031 XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:39:31 Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:42:07 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:43:37 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:45:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-06-16 10:46:50 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie. XLIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-08-10 08:02:26 Głosowanie za przyjęciem protokołu. L Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-08-10 08:08:55 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. L Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-08-10 08:11:15 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. L Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-08-10 08:13:29 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów. L Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za
2023-08-10 08:15:22 Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”. L Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie za